Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
В община Кюстендил, се запазва тенденцията за ниска раждаемост, висока смъртност и отрицателен естествен прираст
  Категория: Новини     10:40 - 24/June/2024

Собствените общински приходи на човек за 2023-г. са в размер на 399 лева--за 2022 г. – 448 лева . Населението в общината е концентрирано основно в град Кюстендил, незначително е увеличението през 2023 г. в по-големите села са Жиленци, Слокощица, Багренци, Граница, Жабокрът, Коняво, Копиловци, Пиперков чифлик и Ябълково. В останалите села има малко на брой и предимно застаряващо население.
 

Няма значителни промени в социално-икономическите условия в община Кюстендил, запазва се тенденцията за ниска раждаемост, висока смъртност и отрицателен естествен прираст, се разбира от внесената за разглеждане докладна записка от общинските съветници в Кюстендил относно одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021 – 2027г.“ за 2023 година, предаде репортер на „Кубер прес”.

Отбелязва се незначително повишаване на стойностите на механичния прираст в община Кюстендил, но това не успява да  неутрализира ниската раждаемост и високата смъртност, в резултат на което населението в общината през 2023 г. намалява. Равнището на безработицата продължава да се повишава и да е по-високо от средното за страната, средното за Югозападен район и средното за област Благоевград. Структуроопределящи отрасли на икономиката на територията на община Кюстендил остават непроменени - преработващата промишленост, транспорта, складирането и пощи и търговия. Запазва се тенденцията с преобладаването на микро предприятията с до 9 заети лица, като техния дял е над 90% от всички регистрирани предприятия на територията на общината.

Делът на собствените приходи от общите постъпления на общината за 2023 г. е 21,7 %
(за 2022 г. е 28 %). Покритието на разходите за местни дейности със собствени приходи
е 35,1 % спрямо (за 2022 г. е 49,9 %). Собствените общински приходи на човек за 2023
г. са в размер на 399 лева на човек (за 2022 г. – 448 лева на човек). Собствените приходи на общината за 2023 г. са 19 млн. лева (за 2022 г. – 21,6 млн. лева).

Населението в общината е концентрирано основно в град Кюстендил, като се отбелязва незначително увеличение през 2023 г. на населението, живеещо в селата. По големите села са Жиленци, Слокощица, Багренци, Граница, Жабокрът, Коняво, Копиловци, Пиперков чифлик и Ябълково. В останалите села има малко на брой и предимно застаряващо население.

Съществуващата структура на образователните институции в Община Кюстендил
включва: - 13 училища, от които 2 начални училища, 3 основни училища, 2 профилирани гимназии, 1 спортно училище и 5 професионални гимназии;- 6 детски градини.
В списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024
година, са включени 4 училища, намиращи се на територията на община Кюстендил:
- Основно училище „Професор Марин Дринов“, гр. Кюстендил;
- Начално училище „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил;
- Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил;
- Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захарие

Секторът на малките и средните предприятия на територията на община Кюстендил е добре развит и генерира основната заетост в региона. Запазва се тенденцията дапреобладават микро предприятията с до 9 заети лица, като техния дял е над 90% от всички регистрирани предприятия на територията на общината.Основните генератори на приходи в общината продължават да бъдат секторите на преработващата промишленост, транспорта, складирането и пощи и търговия. През 2023 г. 96 микро, малки и средни предприятия на територията на община Кюстендил са изпълнявали проекти по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 34,5 млн. лева, от които БФП е над 18,6 млн. лева.

Най-голям дял като брой и стойност имат проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (72 проекта на обща стойност от 25,6 млн.лева, от които над 14,6 млн. лева е размерът на БФП), следвани от проектите,финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (15 проекта на обща стойност над 7,4 млн. лева и БФП над 3,1 млн. лева).

 

Kuber press

>

>

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама