Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
ОИК Кюстендил с отказ да прекрати правомощията на кметовете на Жабокрът и Долна Гращица
  Категория: Политика     10:32 - 10/May/2024

Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд-Кюстендил на основание чл. 459 от ИК.  

Във връзка с писмо от председателя на Общински съвет – Кюстендил  Димитър Велинов, с което уведомява ОИК – Кюстендил, че Юлиян Валериев Максимов, избран за кмет на кметство село Жабокрът и Екатерина Николова кмет на Долна Гращица е подал заявление, с което е уведомил председателя на Общински съвет - Кюстендил за несъвместимост в указания срок от ЗМСМА,според публикувана информация на сайта на ОИК Кюстендил, предаде репортер на „Кубер прес”.

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, след проведено поименно гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Юлиян Валериев Максимов, избран за кмет на кметство – село Жабокрът, гласуваха за 2 двама. „ПРОТИВ“ гласуваха 9 девет. Отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Юлиян Валериев Максимовизбран за кмет на кметство – село Жабокрът.

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, „Против“ – няма взе следното отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Екатерина Георгиева Николова, избрана за кмет на кметство – село Долна Гращица.

Не уведомяването не винаги е предпоставка за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство, обективирано в Решение на Върховния административен съд.

Според нормите на ЗМСМА и по специално чл. 41, ал. 1 „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.“ А съгласно чл. 41,  ал. 3 от ЗМСМА „В едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“ За неизпълнение на горните разпоредби е предвидено, като санкция предсрочно прекратяване на пълномощията.

Съгласно Решение от 2020 г. на КС на РБ по при практическото прилагане е необходимо точно да се установи кои са приложимите разпоредби от Конституцията или от специалните закони, да се съпостави фактическата обстановка с въведените в тях несъвместимости, да се направи обоснован извод за наличието на факти и обстоятелства, които водят до несъвместимост. Както и изрично подчертава, че във своята преценка правоприлагащия орган следва да предвиди механизъм посредством който се изключва автоматизма на настъпване на правните последици на несъвместимостта. Той се отнася до задължителната преценка за наличието, респективно липсата на несъвместимост съответно на основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, която се извършва от общинската избирателна комисия. Посоченото налага всеки конкретен случай да се разглежда по отделно за наличие на предвидените в закона основания.

          Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд-Кюстендил на основание чл. 459 от ИК.  

 

Kuber press

>

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама