Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
ОбС Кюстендил с идея да застрахова общинското имущество в селата
  Категория: Новини     20:23 - 22/March/2024

Предвижда се да бъдат застраховани 25 имота, общинска, собственост, от които три са в Кюстендил бившия санаториум за белодробни заболявания, бившето Второ училище ”Даскал Димитри” и административна сграда на ул.”Христо Смирненски”, имотите които ще бъдат застраховани в малките населени места са в Богослов, Грамаждано, Дворище, Долно село, Долна Гращица, Драговищица, Каменичка скакавица, Катрище, Лозно, Николичевци, Раждавица, Раненци, Ръсово, Соволяно, Таваличево, Цървеняно.Обектите  са кметства, читалища, общежитие, детски градини.

 

Председателя на ОБС Кюстендил Димитър Велинов представи на пресконференция акценти от докладните записки включени за разглеждане на предстоящото осмо заседание, което ще се проведе на 28 март, до момента в дневния ред има 28 предложения за гласуване от общинските съветници, предаде репортер на „Кубер прес”.

Първа точка която ще бъде гледана на мартенската сесия е относно изработване на проект на Правилник на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОБС Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.Предложението е на база  изменение  на ЗМСМА,правилникът беше приет преди два месеца –той търпи промени –съгласно променящото се законодателство.

Съветниците ще приемат отчетите  за изпълнение на Общинската програма за опазване на ОС за 2023 година, отчет за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците на Община Кюстендил  за 2023, отчет за изпълнение на Програмата за изпълнение на Програмата за управление и подобряване на качеството на въздуха на територията на Община Кюстендил.

4 точка от дневния ред е Проект на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица живеещи на съпружески начела с репродуктивни проблеми на територията на община Кюстендил.

„В Правилника се изменя размерът на финансирането на лицата кандидатстващи за подпомагане,финансирането се увеличава от 3000 лева на 5000 лева”, уточни председателя на ОБС Кюстендил Димитър Велинов.

Ще се приеме решение относно изменение на структурата на общинска администрация,изменението касае  различните отдели  -в частта им на определени длъжности,респективно старши експерт, младши експерт и гл.експерт,те се разпределят спрямо нуждите на отдели и дирекции.

 На сесията съветнците ще изберат зам.кметът Росица Плачкова за представител на Община Кюстендил в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия ,обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД-Кюстендил. Събранието ще се проведе на 3 април от 11 часа на вторият етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил.

Седмата докладна записка е относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Кюстендил, Общински съвет - Кюстендил ще определи поименния 14членен състав.

В дневния ред е включено още определяне на състава на външни членове на Одитен комитет при Община Кюстендил на основание от Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Ще бъдат гласувани  членовете на Одитния комитет при Община Кюстендил, въз основа на проведена на дата 22.02.2024г. процедура за подбор и съгласно Заповедта  за определяне на вътрешен за организацията член, както следва: Елеонора Льольова, Георги Вълев и Биляна Станимирова

Деветата докладна записка е Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01, проект -„Младежки център Кюстендил – ОДК Кюстендил-ключов фактор за по-добро бъдеще“, финансиран чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Размерът на заема -527 320 лв.

С решение на ОбС Кюстендил ще бъде променено мястото на предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа „Св. Петка“ от адрес: гр. Кюстендил, ул. „Търговска“ №13, на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Васил Левски“ № 6, считано от 01.05.2024 г.

Със свое решение съветниците в Кюстендил ще определят имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения по приложения списък, които е неразделна част от решението.Имотите са 25 от които три са в Кюстендил бившия санаториум за белодробни заболявания, бившето Второ училище ”Даскал Димитри” и административна сграда на ул.”Христо Смирненски”, имотите които ще бъдат застраховани в малките населени места са в Богослов, Грамаждано, Дворище, Долно село, Долна Гращица, Драговищица, Каменичка скакавица, Катрище, Лозно, Николичевци, Раждавица, Раненци, Ръсово, Соволяно, Таваличево, Цървеняно.Обектите  общинска собственост са кметства, читалища, общежитие, детски градини.

„Това е чудесна идея на общинска администрация много общински имоти са в рисково състояние,те могат да бъдат защитени чрез застраховане.За жалост като училището в Соволяно което от недобросъвестни лица беше запалено и изгоря. Целта е да се запази съществуващото общинско имущество в малките населени места от недобросъвестни действия.Освен в Соволяно, преди години имаше друг случай с изгоряла общинска сграда читалището в Катрище.Ще бъде обявена обществена поръчка за избор на застраховател.Има сгради с неустановена собственост,неактувани-това е следващата стъпка.В селата Дождевица,Леска, Ивановци има обекти които в по-голямата си част не са актувани,това трябва да бъде направено.Много сериозно трябва да се помисли за националното стопанисване на общинската собственост като цяло.Това е нещото-което аз като общински съветник ще настоявам да се случи в този мандат”, категориеве председателя на ОбС Кюстендил Димитър Велинов.

Десетина са докладните свързани с Мотивирани искания от Общинска служба земеделие,няколко са предложенията –относно ЗУТ.

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама