Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
  Категория: Коментари     14:48 - 19/October/2021По проекта ще бъдат разкрити следните социални услуги и наети общо 63 служители.

На пресконференция зам.кметът на община Кюстендил Радмила Рангелова представи проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, на стойност 1 369 500,00 лв,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. със срок на изпълнение до 30.06.2023 г. , предаде репортер на „Кубер прес“.
Целевата група по проекта са: хора с увреждания и техните семейства,възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства.
С изпълнението на проекта ще се създаде и реализира устойчив модел в Община Кюстендил за деинституционализация на грижите за хората с увреждания и ще се подкрепят техните семейства, чрез предоставяне на нови резидентни услуги и услуги в общността.
С изпълнението на дейностите се цели извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции и превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа, чрез създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, не на последно място подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип - 3 бр.
Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за лица с психични разстройства. Изпълнението на проекта е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността. Социалните услуги, които ще се предоставят по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил“ имат за цел да подпомогнат и повишат качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства.
Услугите са: Създаване и предоставяне на 3 бр. социални услуги „Център за грижа за лица с умствена изостаналост" – от 4 до 15 проектен месец /12 месеца услуга/,създаване и предоставяне на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ – от 4 до 15 проектен месец /12 месеца. услуга/; Създаване и предоставяне на социална услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства" – от 18 до 24 проектен месец /7 месеца услуга/.
По проекта ще бъдат разкрити следните социални услуги и наети общо 63 служители: - 35 бр. за 3 бр. "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" от м. 10.2021 г. ; - 16 бр. за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ от м. 10.2021 г.; - 12 бр. за „Център за грижа за лица с психични разстройства“ от м. 12.2022 г.
Служителите ще осигурят грижа и подкрепа за задоволяване на специфичните потребности на общо 100 потребители в следните услуги:
В центровете за грижа за лица с умствена изостаналост с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната на 45 лица. Служителите ще оказват грижа и съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни, образователни и други подкрепящи/съпътстващи услуги в съответствие с потребностите на настанените лица.
В социалната услуга "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри“ No 30, 40 лица от целевата група ще получат комплекс от социални и здравни услуги. Служителите ще предоставят на потребителя индивидуална грижа и подкрепа, съобразена с неговите потребности.
В центъра за лица с психични разстройства с адрес: общ. Кюстендил, с. Копиловци ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната на 15 лица. Служителите ще оказват грижа и съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни, образователни и други одкрепящи/съпътстващи услуги в съответствие с потребностите на настанените лица. В новата резидентна услуга ще бъдат настанени 15 лица с психични разстройства, които ще бъдат изведени от специализираните институции и от Държавни психиатрични болници.Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама