Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Балканският природозащитен съюз се надигна срещу изграждането на МВЕЦ
  Категория: Разследване     16:39 - 30/March/2008

Във връзка с инвестиционното намерение за изграждане на 2 Мини-ВЕЦ на р. Новоселска, с.Ново село, община Кюстендил, с цел оползотворяване на част от енергийния потенциал на реката, Балканският природозащитен съюз с председател Иван Ников подаде жалби до Апелативна прокуратура – София и Главна прокуратура. С изграждането на двете МВЕЦ ще се осигури производството на 2 мил. квтч. ел.енергия от възобновяем източник – водата, без да се нарушават нейните качества и общото състояние на околната среда - се посочва в инвестиционното предложение. С реализацията на проекта ще се осигурят 20 работни места по време на строителството и 4 такива за експлоатацията. Проектът за МВЕЦ не засяга други планирани дейности в района. За схемата на МВЕЦ не са възможни алтернативни трасета на напорния тръбопровод, може да се използва сегашният асфалтов път по левия бряг на реката. Площадките на обекта се намират в трасетата на р. Новоселска и заемат площ - 1,5 декара, за строителството са нужни временни площадки за тръбите.
За ВЕЦ-1 ще се изгради напорен водопровод Ф500 на 1,8км от водохващането, който ще върви по изградения асфалтов път. Няма да се налага изграждане на други пътища и трасета. За ВЕЦ-2 ще се изгради стоманен напорен водопровод, който ще минава по изградения асфалтов път с. Ново село – с. Слокощица. По време на експлоатацията ще се използва течаща вода от р. Новоселска, ще се отклонява дебит под 400 л./сек. При експлоатацията няма да се замърсява околната среда. Влиянието на ВЕЦ върху компонентите на околната среда е постоянно и дълготрайно, но без отрицателно въздействие. Не се изискват специални мерки за намаляване или предотвратяване отрицателни въздействия върху околната среда - се посочва още в инвестиционния проект на инвеститора с управител Ирина Стоименова. Съществуващите ползватели на земи не се засягат, защото тръбопроводът премина за МВЕЦ покрай изграден асфалтов път, а площадките са в необработваема земя.
Балканският природозащитен съюз с председател Иван Ников се надигна срещу инвеститора ”Ира-стил” ЕООД с мотив замърсяване на околната среда. Първата жалба е депозирана чрез Окръжна прокуратура-Благоевград до Апелативна прокуратура-София, против постановление от 4 януари тази година по описа на Окръжна прокуратура-Благоевград. Жалбоподателят счита, че е незаконосъобразно издаденото постановление за разрешаване реализацията на проекта и настоява да се отмени. Срокът за осъществяване на дейностите по МВЕЦ е с изтекла давност. За да бъде законно разрешителното, се изисква подаване на молба не по-късно от шест месеца пред органа, който го е издал. За откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на води, трябва да се приложи скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността. Трябва да бъдат приложени документи за собственост или нотариално заверено писмо, съгласие от собствениците на имот, засегнати от подробния устроиствен план, както и съседни недвижими имоти и тези през улица. Природозащитниците прилагат към жалбата нотариален акт за собственост от 2001 година, с който доказват, че съгласие от собствениците не е било искано от инвеститора. Отправя се молба към Апелативна прокуратура да потърсят наказателна отговорност от всички виновни длъжностни лица, допуснали незаконното изграждане на тези МВЕЦ.
На 7 март тази година жалбата получава отговор от Апелативна прокуратура-Софияь респективно от Цветко Главеев, прокурор в Апелативната софийска прокуратура. След запознаването му с материалите по преписката, образувана по жалба на Балканския природозащитен съюз, Глвеев намира жалбата за неоснователна. Той обосновава отговора след обстойно запознаване със събраните доказателства от предврителната проверка. Действията на длъжностните лица, имащи отношение към изграждането на МВЕЦ, са били обект на обстойно обследване. Изводът на Окръжна прокуратура-Благоевград за липса на данни за извършено престъпление от общ характер от служители на Дирекцията е правилна и обоснована, поради което постановлението й като законосъобразно следва да се потвърди.
По този начин жалбата на природозащитния съюз на Иван Ников е оставена без уважение. Следващата жалба на БПЗС е до главния прокурор на републиката Борис Велчев, в която обжалват отговора на Апелативната прокуратура. Молбата към Главна прокуратура е да се отмени постановлението на Благоевградската окръжна прокуратура, потвърдена от Апелативната. Природозащитниците търсят помощ и от директора на РИОСВ-Перник, приканвайки го да направи проверка в местността “Двете реки” в землището на с. Ново село и да констатира, че в резултат на прокарване на напорния тръбопровод за МВЕЦ “Манастирска” от предишния инвеститор “Ралица 73” ООД, са унищожени два естествени водоема. Нарушено е размножителното местообитание на няколко вида жаби.

Лидия Велинова

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама