Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Община Кюстендил с намален брой отпаднали ученици от 61 през 2022, през 2023 са 41
  Категория: Общество     13:34 - 27/January/2024

Запазва се тенденцията за намаляване броя на учениците в община Кюстендил. За подобряване качеството на образованието в четири училища са разработени и въведени иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, използват се нови методи за преподаване. НУ „Св. Климент Охридски“ 6 – ОУ „Проф. Марин Дринов“ – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – ПГИМ „Йордан Захариев“.

 

През 2023 г. община Кюстендил усилено работи по Механизма за съвместна работа на институциите, благодарение на съвместната работа процентът на отпадналите ученици през 2023 г. намаля. - 2022 година – общо 61; - 2023 година - общо 41, според Общинския годишен план за младежта за 2024 година, предаде репортер на „Кубер прес”.

В плана се отбелязва още ,че повишаването на обхвата на учениците в задължително предучилищно и училищно образование и намаляването на дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище са сред най-важните задачи в областта на образованието. В тази връзка се прилага Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система. На територията на община Кюстендил са сформирани екипи, които включват представители от РУО, на Общината, на институциите в сферата на образованието, на дирекция „Социално подпомагане“, како и на ОД на МВР. Задължения на екипите:

Идентифициране на децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, и предприемане на мерки за обхващането им. Идентифициране на децата и учениците, отпаднали от училище, и осъществяване на дейности за реинтеграцията им в образователната система.Идентифициране на децата и учениците в риск от отпадане от училище и осъществяване на мерки за задържането им в образователната система.Изготвяне на списък с мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и взаимодействие с компетентните институции за прилагане на комплексен подход от интервенции. Осъществяване на взаимодействие с родители за включване и задържане на децата и учениците в образователната система

Както и привличане и работа с медиатори, предприемане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата идентифицирани като необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система. Екипната работа в училище -обсъждане на дейности за обща подкрепа, провеждане на регулярни срещи за преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на ученик и/или за определяне на конкретни дейности за индивидуална подкрепа в рамките на общата, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.При необходимост формиране на временни екипи за подкрепа на личностното развитие, включващи и родителите.

Запазва се тенденцията за намаляване броя на учениците в община Кюстендил. За подобряване качеството на образованието в четири училища са разработени и въведени иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, използват се нови методи за преподаване. НУ „Св. Климент Охридски“ 6 – ОУ „Проф. Марин Дринов“ – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – ПГИМ „Йордан Захариев“.

Kuber press

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама