Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
„Инспекция по труда“ -Кюстендил за 2023 година има 1166 проверки, 134 са АУАН на некоректни работодатели, 79 са за без трудов договор
  Категория: Регионални     16:25 - 12/January/2024

Глобите и санкциите са в размер на 230 900 лв.,92 са сигналите,  най-много са  тези със заплащането на труда – 52  броя. За работа на непълнолетни лица са поискани 156 броя разрешения -издадени-146. Подадени са 2 броя сигнала до Прокуратурата, като свързани с работа на непълнолетни лица без разрешение от  „Инспекция по труда”.

 

Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кюстендил отчита общо 1166 брой проверки на територията на област Кюстендил при планирани 1140 за 2023 година, с което преизпълни заложените в годишния план проверки, това съобщи за „Кубер прес”, Миглена Гергинова директор на Инспекция по труда Кюстендил. По отношение на административно наказателната дейност на дирекцията през изминалата година са съставени и връчени 134 броя АУАН на некоректни работодатели, като 79 от тях са за работа без трудов договор, за сравнение през 2022 година са съставени 56 броя АУАН за работа без трудов договор.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работниците, че работата без трудов договор ги лишава от трудови и осигурителни права. В тези случаи те или изобщо не трупат осигурителен стаж, (когато работят без трудов договор), или той е по-малко от фактически изработения, което ги лишава от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в НАП трудовия му договор. В случай че работодателят желае да провери уменията на работниците и служителите, той може да сключи с тях договор с клауза за срок на изпитване. Срокът на изпитване се уговаря в трудовия договор, като не може да бъде повече от 6 месеца в общия случай. Когато обаче трудовият договор е срочен и е за период по-малко от 1 година, срокът за изпитване може да бъде максимум до 1 месец съгласно промените на трудовото законодателство от 1 август 2022 г.

Констатираните нарушения са предимно за работа без трудов договор, неизплатени трудови възнаграждения, нарушения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, неизпълнение на предписания и др. Наложените глоби и санкции на некоректни фирми и работодатели на територията на област Кюстендил са в размер на 230 900 лв.

Резултатите от контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кюстендил през 2023 година показват, че се е увеличил броят на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни. За работа на непълнолетни лица са поискани 156 броя разрешения на основание чл. 302 и чл.303 от КТ. От тях са издадени 146. Непълнолетните се наемат най-вече в хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Инспекцията по труда напомня, че започването на работа без разрешение от контролния орган се счита за престъпление съгласно българското законодателство. Преди постъпване на работа работодателят трябва да предостави на непълнолетното лице екземпляр от сключения писмен трудов договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, както и длъжностна характеристика. Подадени са 2 броя сигнали до Прокуратурата, като и двата са свързани с работа на непълнолетни лица без разрешение от  „Инспекция по труда”.

През 2023 година в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кюстендил са постъпили 92 броя сигнали, като най-голям брой от тях са свързани със заплащането на труда – 52  броя.

От Инспекцията по труда напомнят, че за да бъдат защитени трудовите права на работниците и служителите, следва те да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно. Те трябва също да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд без сключен трудов договор. В Инспекцията по труда често постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи контролните органи на Агенцията са възпрепятствани да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение. Друга практика е при прекратяване на трудовото правоотношение да не се изплаща част от възнаграждението, която е договорена устно. В тези случаи поради липса на писмени доказателства, че сумата е дължима, работодателят не може да бъде задължен да я изплати.

През настоящата 2024 година, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кюстендил ще продължи да извършва засилени проверки за ограничаване проявите на недеклариран труд във всичките му форми – работно време, заплащане на труда и възникване на трудовото правоотношение. Във фокуса на дейността отново ще бъде и осигуряването на здравословни и безопасни условия на работниците и служителите.

 

Kuber press

 

 

>

>

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама