Рубрики
Реклама
Партньори
За полугодието на 2021 РДГ Кюстендил отчита 3878 проверки
  Категория: Регионални     18:35 - 21/July/2021

Образувани 191 административно наказателни производства,134- НП, влезли в сила 76 броя. В срок за обжалване- 49 бр. НП. Начислените суми са глоби, имуществени санкции и парична равностойност на липсващи вещи в размер на 10784 лв.

На пресконференция директорът на РДГ -Кюстендил Здравчо Тодоров съобщи, че през първото полугодие на 2021 год. са били извършени провеки на: държавни горски територии- 12 бр.; общински горски територии- 1 бр. и физически лица-1 бр.; проверки на план-извлечение за промяна на вида на сечта-9 бр.,за всички проверки са съставяни констативни протоколи, предаде репортер на „Кубер прес“.
Проверени от горските инспектори сведения и съответно издадени предписания за санитарна и принудителна за подотдели и имоти- 171бр.
През първото полугодието на 2021 г. са постъпили 120 бр. горскостопански програми за над 250 имота.
След документална и теренна проверка, преписките са изпращани на ИАГ-София. През първото полугодие на 2021 год. в РДГ Кюстендил са постъпили 14 бр. преписки, като 12 от тях са от физически лица и 2 от общини.
През полугодието са разгледани и проверени 9 броя жалби, сигнали и заявления за извършвани незаконни дейности в горските територии в обхвата на двете области Кюстендил и Перник. От тях голяма част са за разрушени черни пътища, следствие на извършвания транспорт на добита дървесина. Останалите получени жалби и сигнали в по-голямата си част са за извършени неправомерни сечи във възстановени гори на физически лица, възражения по изведени сечи от наследници на гори без пълномощно от останалите правоимащи. Неоснователни жалби, които се дължат основно на непознаване от страна на жалбоподателите на действащите нормативни документи, грешна представа за местоположението на възстановените им горски имоти. Подавани са и жалби относно нанесени щети от дивеча на насаждения от земеделски култури.
При данни за престъпление, преписките са изпращани за разглеждане по компетентност до Районна прокуратура.
Към момента РДГ Кюстендил има издадени 1951 позволителни ца сеч/1020 издадени позволителни на територията на област Кюстендил и 931 на територията на област Перник.
През полугодието са извършени проверки както следва: Обекти за складиране и преработка и търговия с дървесина-404, Обекти за добив на дървесина-969, Превозни средства -1969, Ловци-191, Риболовци-32, дригу физически лица-313,общо -3878.
През отчетния период са задължани:36,7 пр. куб. метра широколистни и иглолистни дърва за огрев; 2 броя МПС; 3,4 пр. куб.м. обла иглолистна строителна дървесина.
За периода са образувани 191 административно наказателни производства. Издадени са 134 броя наказателни постановления, от които са влезли в сила 76 броя. В срок за обжалване- 49 бр. наказателни постановления. Начислените суми са глоби, имуществени санкции и парична равностойност на липсващи вещи в размер на 10784 лв. От тях по влезлите в сила наказателни постановления са за сумата от 7 027,30 лв., от които до момента са изплатени 2632,61 лв.
Извън административно-наказателните производства от РДГ-Кюстендил в Районна прокуратура са изпратени 6 бр. преписки за констатирани нарушения.

Kuber press

  Коментари     Прочети цялата новина

Времето
Валутен Курс
Календар
Анкета

Страхувате ли се от COVID 19


Да
Не
Има вирус, но не и пандемия
Опасен е за хората в рисковите групи
Преекспонира се опасността от вируса