Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Представиха проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил“
  Категория: Общество     14:34 - 3/June/2021

В Кюстендил отчетоха дейностите и резултатите по линия на „Подобряване на материалната база на кухненския блок към Комплекса за социални услуги на Кюстендил.

В заседателната зала на Община Кюстендил, се проведе стартова пресконференция по проект BG05M9OP001-6.002-0087-C01 „Патронажна грижа + в Община Кюстендил“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на БФП № BG05M9OP001-6.002 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, представянето направи зам. кметът на община Кюстендил, Радмила Рангелова, предаде репортер на „Кубер прес“.
Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда от специалистите на ЦПГ, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Изпълнението на проекта ще осигури продължаване и надграждане на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса на територията на община Кюстендил.
Целевите групи са:
Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги;
Служители на доставчици на социални услуги;
Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности /ДДД/;
Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
Основни дейности:
Предоставяне на интегрирани услуги от "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/ - В услугата ЦПГ ще бъдат назначени, следните служители: Медицински специалист– 7 щ. бр.; Социален медиатор – 6 щ. бр.; Психолог – 1 щ. бр. Кинезитерапевт/рехабилитатор – 1 щ. бр. и Ръководител - 1 щ. бр.
ЦПГ е разкрит в изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.040-0018-С01 "Патронажна грижа в Община Кюстендил" Компонент 2 по ОП РЧР към Комплекс за социални услуги - Кюстендил с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. "Яворов" №6, ет. 1, каб. 117 и каб. 412, ет. 4.
В ЦПГ ще се предоставят следните услуги:
Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във всички населени места на територията на община Кюстендил. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.
Дейността ще осигури подходящи социални и здравни услуги за населението за неговата подкрепа и защита в ситуация на кризи.
Дейностите са насочени изцяло към възрасти хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, поставени под карантина, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.
Служителите на ЦПГ ще изпълняват служебните си задължения с вече закупените 4 автомобила по Компонент 2.
В проекта е включена дейност: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности в Община Кюстендил, насочена към осигуряване на подкрепа за приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства.
Предвидените в проекта разходи за дейностите по превенция на COVID 19 в социални услуги, държавно делегирани дейности са: разходи за възнаграждения и осигурителни вноски; лични предпазни средства, дезинфектанти; услуги по дезинфекция; разходи за тестване на служители и потребители за COVID 19; разходи за оборудване – компютри, таблети, телефони само за социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел адаптиране и приспособяване на средата на услугите в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (консултативни услуги в дневни центрове, ЦОП, ЦСРИ и др.); разходи за СМР.
Община Кюстендил е заложила средства за СМР в размер на 49 000 лв. за приспособяване на помещения и отделен вход за разделяне на потока хора на СУ "Асистентска подкрепа“. Услугата се помещава в кабинети до Център за интегрирани услуги и е необходимо предприемане на мерки за превенция на потребителите и служителите на новата услуга.
Продължителност на проекта: 12 месецаОбща стойност на проекта: 926 134,27 лева
На пресконференцията зам. кметът Радмила Рангелова отчете дейностите и резултатите по линия на проект „Подобряване на материалната база на кухненския блок към Комплекса за социални услуги на Кюстендил чрез закупуване доставка и монтаж на ново професионално обзавеждане .Стойността на проекта е 35 064 66 ст. от които 31 557 66ст средства от Фонда за социална закрила и 3 506 40 ст. -собствени финансови средства. Продължителността на проекта е пет месеца, целевите групи са възрастни хора и такива в неравностойно положение-ползватели на услугите на Комплекса. Основната цел е подобряване на качеството на предлаганата услуга на над 869 човекa. Другите цели са модернизиране на материално-техническата база и обхващане и обслужване на по-голям брой потребители. Времетраене на проекта -пет месеца.
Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама