Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
ВСС преизбра Камелия Стефанова за ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил
  Категория: Правосъдие     19:42 - 8/May/2019

За подобряване публичния образ на Окръжната прокуратура ще продължи прилагането на балансирана медийна политика, провеждане на Дни на отворените врати и на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие- Отворени съдилища и прокуратури.“

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Камелия Симеонова Стефанова за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил,съобщава сайта на Висшия съдебен съвет,предаде репортер на “Кубер прес”.
Прокурор Стефанова има над 28 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва на 22.07.1991 г., като младши прокурор в Района прокуратура – Кюстендил, след което последователно заема длъжността „прокурор“ и „заместник-районен прокурор“ в периода от 15.04.1994 г. до 03.01.1999 г. От 04.01.1999 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, като от 17.09.2009 г. до 20.02.2014 г. е заместник-окръжен прокурор, а от 28.04.2014 г. до настоящия момент е административен ръководител.
В Концепцията си за стратегическо управление Камелия Стефанова определя като приоритетни цели – постигане на максимална ефективност на прокурорската дейност, усъвършенстване управлението на Окръжната прокуратура, подобряване на публичния образ и повишаване на общественото доверие.
Сред конкретните мерки са подобряване на координацията между наблюдаващи прокурори, разследващи органи, структурите на МВР и ТДАНС чрез екипен принцип на работа. Ще продължи упражняването на ефективен надзор върху разследването от страна на наблюдаващите прокурори чрез формулиране на точни и ясни указания със срокове за изпълнението им; стриктен контрол по отношение на сроковете за разследване и продължителността на мерките за процесуална принуда. Ще се запази практиката за провеждане на съвместни обучителни мероприятия за повишаване професионалната компетентност на разследващите полицаи. Предвижда се свеждане до минимум на досъдебните производства с продължителност на разследването над 3 години и продължаване на периодичния контрол по отношение на спрени наказателни производства. С цел запазване на положителната тенденция за непрекъснато увеличаване броя на бързите производства ще продължи контрола от страна на административните ръководители на прокуратурите, както и ще се активизира инициативността на наблюдаващите прокурори за възлагане на дела на следователите.
По отношение на съдебната фаза са заложени мерки за подобряване качеството на внасяните в съда прокурорски актове и съобразяване със съдебната практика; запазване и надграждане на установените положителни тенденции в района за намаляване броя на върнатите от съда дела и постановените оправдателни актове.
Във връзка с упражняване на ефективно контролно-ревизионна дейност от Окръжна прокуратура – Кюстендил се предвижда проучване и анализиране на повтарящи се пропуски в дейността на районните прокуратури и планиране на своевременни тематични проверки, с оглед отстраняването им.
За подобряване публичния образ на Окръжната прокуратура ще продължи прилагането на балансирана медийна политика, провеждане на Дни на отворените врати и на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие- Отворени съдилища и прокуратури.“
Въпроси към прокурор Стефанова зададоха членовете на Прокурорската колегия Светлана Бошнакова и Йордан Стоев във връзка с успешно проведеното през 2018 г. зонално обучение за прокурори от съдебния район и възможността за включване на прокурори и от други райони, както и за бъдещото реализиране на съдебната карта.
Кандидатурата на Камелия Стефанова бе подкрепена от Светлана Бошнакова, която посочи, че кандидатът е изключително компетентен прокурор, ползва се с уважение сред колегите си от прокуратурата, съда и органите на МВР. Отчетени бяха управленските и административни качества на прокурор Стефанова, като бе припомнено, че по време на мандата ѝ на административен ръководител е решен изключително сериозният проблем със сградния фонд на прокуратурата и крайно лошите битови условия за работа, постигната по-висока резултатност и качество в прокурорската дейност. Подобни констатации са направени и при проверките от ИВСС и горестоящите прокуратури.
Госпожа Бошнакова посочи, че през 2016 г. със заповед на главния прокурор Република България за постигнати много добри резултати в работата през 2015 г., при условията на висока натовареност, прокурорите и служителите от Окръжна прокуратура – Кюстендил са поощрени с отличие „Почетна грамота“, както и че със заповед на главния прокурор през 2017 г., Камелия Стефанова е поощрена с отличие „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител.

Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама