Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
В област Кюстендил намалява броя на новородените, ръст при извънбрачните деца
  Категория: Регионални     13:44 - 30/April/2019

През 2018 г, населението на областта е намаляло с 1 605 души,най-възрастно е населението в Невестино и Трекляно.. Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 83 230, или 69.9%, а в селата - 35 811, или 30.1% от населението на областта.

Текущата демографска ситуация в областта през 2018 г. се характеризира с,продължаващо намаляване и застаряване на населението,задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението,нараства общият коефициент на възрастова зависимост. Населението в трудоспособна възраст намалява, а това над трудоспособна възраст се увеличава. Нисък коефициент на демографско заместване,съобщиха за “Кубер прес”, от НСИ Кюстендил.
Продължава тенденцията към намаляване абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който остава под средния за страната,както и намалява броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години) в областта.Трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца;,също е факт,още намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната. През 2018 г. областта е сред областите в страната с най-висока смъртност.Положителното е ,че намалява детската смъртност. Има спад в броят на сключените граждански бракове намалява, дакота броят на бракоразводите нараства.Налице е отрицателен механичен прираст в областта. Всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст.
Към 31 декември 2018 г. населението на област Кюстендил е 119 041 души, което представлява 1.7% от населението на България и нарежда областта на 21-о място по брой на населението в страната В сравнение с 2017 г. населението намалява с 2 058 души, или с 1.7%. Област Кюстендил е сред областите в страната с най-голямо намаление на населението, като преди нея са областите Видин (с 2.4%), Монтана (с 2.0%), Враца (с 1.9%) и Смолян (с 1.7%). Увеличаване на броя на населението в сравнение с предходната година е регистрирано в областите Кърджали и София (столица), съответно с 1.2 и 0.2%.
Мъжете в областта са 57 944 (48.7%), а жените - 61 097 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Продължава процесът на остаряване на населението в област Кюстендил. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 32 482, или 27.3% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 7.2 процентни пункта.
Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години в областта е 31.5%, а на мъжете - 22.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.6%), Габрово (28.6%) и Кюстендил (27.3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.5%, и Варна - 18.9%. Делът на лицата на 65 и повече навършени години от населението на съответната община е най-висок в общините Невестино (52.1%), Трекляно (42.0%), Кочериново (36.4%) и Бобошево (35.0%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Дупница - 24.5% .
Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 14 351, или 12.1% от общия брой на населението в областта, като спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. На регионално ниво относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Дупница - 14.0%, Кюстендил - 11.9%, Сапарева баня - 11.0% и Рила - 10.7% от населението на общината. Най-нисък е този дял в общините Невестино и Трекляно, съответно 4.2 и 5.7%. За област Кюстендил към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 64.9%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2007 и 2017 г. този коефициент е бил съответно 48.6 и 63.5%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 42.7 години през 2001 г. нараства на 44.7 години през 2010 г. и достига 47.9 години в края на 2018 година .
Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.6 години, а в селата - 53.1 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. в област Кюстендил е 66 565 души, или 55.9% от цялото население, като мъжете са 36 038, а жените - 30 527. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 1 436 души, или с 2.1% спрямо предходната година. Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 37 135 души, или 31.2%, а под трудоспособна възраст - 15 341 души, или 12.9% от населението на областта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2018 г. в област Кюстендил 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 52 лица, влизащи в трудоспособна възраст. Средно за страната това съотношение е 66. Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен - 87, Варна - 73, и София (столица) - 72 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян - 43, Перник - 49, и Габрово, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 51 лица, влизащи в трудоспособна възраст.
Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 83 230, или 69.9%, а в селата - 35 811, или 30.1% от населението на областта. Неравномерно е разпределението на населението по общини в област Кюстендил. Общо 77.9% от населението на областта живее в двете най-големи общини - Кюстендил и Дупница. С брой на населението под 10 хил. души са останалите седем общини, които обхващат 22.1% от населението в област Кюстендил.
Най-малка по брой на населението е община Трекляно, която е и най-малката община в страната. В нея живеят 758 души, или 0.6% от населението на областта. Най-голяма е община Кюстендил - 53 273 души (44.8%). След нея е община Дупница с население от 39 414 души, или 33.1% от населението. В останалите общини населението е следното: Бобов дол - 7 498 (6.3%), Сапарева баня - 6 660 (5.6%), Кочериново - 4 365 (3.7%), Бобошево - 2 597 (2.2%), Рила - 2 458 (2.1%), Невестино - 2 018 (1.7%).
През 2018 г. в област Кюстендил са регистрирани 838 родени деца, като от тях 831 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 46 деца, или с 5.2%. Коефициентът на обща раждаемост през 2018 г. е 6.9‰, а през предходните 2017 и 2016 г. той е бил съответно 7.2 и 6.9‰. Броят на живородените момичета (417) е с 3 деца по-голям от този на живородените момчета (414), или на 100 живородени момичета се падат 99 живородени момчета.

Kuber press

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама