Рубрики
Партньори
First slide
Second slide
Third slide
Иван Пипонов: ”Обявяване война на мафията,оттегляме МВР от бизнеса и във всяко кметство – полицай”
  Категория: Интервю     8:43 - 22/April/2013

Д-р Иван Пипонов е водач на листата на десните формации ДСБ и БДФ за 10 МИР-Кюстендил,той е общински съветник в Общински съвет Кюстендил за втори мандата от тъмносинте.

С каква кампания тръгвате в предизборната борба?
Като десни формации ние, ДСБ и БДФ, не променяме във времето подходите си в предизборните кампании. Водили сме и сега ще водим изцяло положителна кампания, защото сме убедени, че е крайно неблагоприятно и неетично, спрямо избирателите, да се ползват всякакви други средства. Ние не даваме напразни и неизпълними обещания:смятаме,че е цинично в днешната ситуация да подхранваме илюзии у хората.Най-важното за нас е да говорим така,че нашите послания да достигат до хората,да бъдат разбрани и приети като разумни и най-добри.

Кои са основните акценти в програмата,които ще предложите на избирателите?
„Три стъпки за по-добра България”.ДОХОДИ-Освобождаваме доходите от монополни цени. Обявяваме война на монополите и слагаме край на техните злоупотреби с нови закони за превенция и контрол.Облекчаваме доходите от данъци и бюрокрация.Премахваме дискриминационната данъчна ставка от 15% за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица (свободни професии, занаятчии, фермери, еднолични търговци и дружества). законодателно намаляване с 90% на бюрократичните процедури.Създаваме нови работни места. Въвеждаме прости и ясни правила и преференции за самонаети лица и семейни фирми в трудовото, данъчно и осигурително законодателство.РАБОТА •Запазваме съществуващите работни места. Гарантираме финансовата стабилност чрез запазване на „валутния борд” и спешни мерки за излизане от кризата.•Подпомагаме малките и средни предприятия. Заменяме досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на среден и малък бизнес със система на последващ контрол.•Гарантираме конкурентноспособност на българското образование чрез осъвременяване на държавните образователни изисквания.СИГУРНОСТ•Обявяваме война на мафията и организираната престъпност,оттегляме МВР от бизнеса.Създаваме сигурна среда:във всяко кметство–полицай.Възстановяваме солидарността и справедливостта в българското здравеопазване; увеличаваме парите за здраве от 4.1% до 6% от БВП без повишаване на здравната вноска чрез по-добра събираемост на здравните вноски.•Гарантираме пълно съответствие между вноските и получаваните пенсии. Премахваме на всички привилегии в пенсионната система.Това са акцентите от нашата програма. Зад всяко от тези предложения има още по-конкретни стъпки и законодателни инициативи.Това са обаче най-важните неща.Тези, които са свързани със ситуацията, в която България се намира–социална,икономическа и политическа криза.

На какво ще заложат ДСБ-БДФ за излизане на страната от икономическата и финансова криза?
Първата стъпка е приемането на нови закони,които реално да подкрепят и насърчават малкия и среден бизнес. Факт е,че все повече се увеличават банковите депозити и все повече хора предпочитат сигурност да запазят малкото припечелени пари, а не да инвестират в развитие и нови дейности.Втората най-важна стъпка за излизане от икономическата и финансова криза е категорично и реално установяване на върховенството на Закона,а не на администрацията.Тези стъпки изискват обаче участието не само на политиците, които ще дадат законова рамка,но и активно участие на гражданите,които ще поемат инициативата и ще изработят своето благополучие!Нашите избиратели очакват от държавата да създаде добра среда за тяхната инициатива и реализация!Финансова стабилност.Безусловно запазване на действащата система на „паричен съвет“ (валутен борд.Отлагане на постъпките за влизане в Европейския икономически и валутен съюз (Еврозоната),докато се постигне трайно решение на дълговите проблеми на държавите,клиенти на стабилизационните фондове на ЕС,и бъдат създадени условия, при които ползите за България от нейното членство ще превъзхождат рисковете.Ускорено разплащане по европейските програми от досегашния програмен период до 2015 г. и за следващия програмен период с цел стабилност и предвидимост на постъпленията в бюджета.Особена закрила на малкия и средния бизнес.Законодателни ограничения за включването на критерии за обем на дейността и минал опит на изпълнителя при обществени поръчки, като такива се допускат само за доставки или изграждането на обекти от особена важност, големина и специално предназначение.Законово задължение възложителите да се разплащат с изпълнителите на обществени поръчки според принципа „първият по време е първи по право“.Създаване на гаранционен фонд за заплащане без забавяне при недостиг на средства на възложителя.Ограничаване на нелоялната конкуренция чрез специални мерки за недопускане влизането в страната на незаконни имитации на известни търговски марки, както и на стоки, несъответстващи на европейските и на българските стандарти.Изграждане на общински борси само за български плодове и зеленчуци и създаване на система за сертифициране на български биопродукти.Засилване на мерките срещу контрабандния внос на земеделска продукция от съседни страни.Нови законодателни мерки за ефективен контрол над концесионерите, изпълнението на инвестициите, екологичното въздействие, отчитането на разходите и финансовите им резултати.В областта на Земеделието:Ограничаване на монополите в земеделския бизнес – предотвратяване на картелирането и спекулата в търговията със зърно и слънчоглед и предотвратяване на кризи при снабдяване на пазара с брашно и хлебни изделия.Системата на субсидиране чрез „директни плащания и пазарни мерки” реално да изпълнява своето предназначение да подпомага доходите на голям брой селскостопански производители и стандарта им на живот, а не свръх доходи на избрани физически лица.Финансово подпомагане и нисколихвено кредитиране с гратисен период за стратегически важни подотрасли на земеделския сектор (животноводство, рибовъдство, зеленчукопризовдство и овощарство).Намаляване на вноса на суровини (сухо или кондензирано мляко, замразено месо и други) и увеличаване на дела на суровини местно производство за предприятията за производство на храни.Институционална подкрепа на местните производители на суровини за производство на достатъчни количества, добро качество и конкурентни цени.Нова данъчна система, включваща:Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата.Запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум.Премахване на дискриминационната данъчна ставка от 15% за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица на общо основание.Нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба. Държавни и общински такси:Подробна законова уредба за справедливо определяне размера на държавните и общински такси, съгласно която:Стойността на всяка такса се определя само въз основа на разходите за нейното осъществяване.Увеличението на размера на съществуващите такси да не може да надхвърля инфлацията за периода спрямо последното ѝ изменение, освен ако обосновано заключение на независима експертиза посочва друго.

Какво искате за предприемачите в страната?
На национално ниво:Облекчени условия за стартиране на малък и среден бизнес чрез:Приемане на Кодекс на държавните изисквания за определени стопански дейности (КДИОСД),който съдържа изчерпателно всички изисквания, технически параметри и условия за упражняване на широк обхват от стопански дейности и преди всичко тези, които са характерни за малкия и среден бизнес.Изпълнението на изисквания на КДИОСД за съответната дейност да бъде предпоставка за започване на работа без предварително разрешение, а само с уведомление до посочената в Кодекса институция.Замяна на досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на малък семеен бизнес със система на последващ контрол на основата на КДИОСД.Изчерпателност и окончателност на изискванията в КДИОСД. Изисквания и предписания на контролни органи, които не съответстват на заложените в Кодекса, да не могат да пораждат правни последици.Минимум двугодишен период за изпълнение при промяна на изискванията и условията в КДИОСД.Когато важни обществени интереси налагат това да стане в по-кратки срокове, разходите да се поемат от държавата.За стартирането на собствен бизнес да се плаща еднократно и окончателно една-единствена такса.Приходите от тези такси да се разпределят по ред, определен от министъра на финансите.Това което лично мога да направя и ще направя, ако бъда избран за народен представител, е реално да подкрепя местните предприемчиви българи с помощта на допълнителните средства,които се гласуват от Народното събрание и се дават за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, приемни и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и избирателните им райони.

Като лекар с какво бихте започнал реформирането на здравната система?
Първата стъпка ще бъде да се изработи законов механизъм за събиране на всички здравноосигурителните вноски.В момента близо 1,5млн. Българи не са солидарни и не внасят своя дял „Здраве”. Това разяжда отвътре системата–недостигът на средства рефлектира първо на доверието, което се руши,после на качеството на услугата,която получава пациента,а също и удовлетворението на самите лекари, т.е. ние се чувстваме неудовлетворени от това,че сме възпрепятствани да дадем най-доброто на своите пациенти. А те, пациентите, го заслужават.Последващи стъпки са:Раздържавяване и демонополизация на Националната здравноосигурителна каса./Какво точно означава „раздържавяване”? След края на нашето управление,първото,което беше направено беше именно това – разрушаване на обществената структура на НЗОК,както я бяхме изградили.Тя беше създадена на принципите на обществените институции,в които изборите и решенията се правят и налагат „отдолу –нагоре”. „Събранието на представителите”,в което влизаха всички заинтересовани обществени групи, излъчваха Управителен съюз,Контролен съвет.Управителният съюз подбираше Директорите чрез конкурси, т.е. решенията на НЗОК се вземаха от представителите на осигурените. Самите квоти в „Събранието на представителите” бяха – 1/3 осигурените,1/3 работодателите,1/3 държавата,която също се явява работодател,който пряко дава средства.След 2001г. държавата промени това, като взе мажоритарен дял, с който реално започна да управлява НЗОК не чрез договори,а по административен път – започна да налага друга политика в здравеопазването.Това е същността на процеса „одържавяване” на НЗОК, който стана в самото начало управлението на НДСВ/.Ние сме категорични, че е нужно раздържавяване и демонополизация на НЗОК.Нужно е тя отново да стане публична институция и да бъде поставена в конкурентна среда.Със закони трябва да се регламентира увеличение на средствата за здравеопазване от 4 на 6% от брутния вътрешен продукт.Със закон да се въведе - нулева ставка на ДДС за държавните, общински и частни лечебни заведения, нулева ставка за лекарствата, плащани от здравноосигурителните фондове и корпоративно данъчно облагане на държавните, общинските и частните лечебни заведения. Недопустимо е да се налага ДДС върху публични средства! НЗОК е основана на принципа на Взаимоспомагателната каса – всички даваме и всички ползваме, когато имаме нужда. Неразумно е върху тези наши средства,отделени с толкова лишения, държавата да налага данък.Защото държавата са хората, а не институциите – важно е да се подобрява живота на хората,а не да се издръжат институциите.Важно е да отбележим,че предлаганите от коалиция ДСБ-БДФ мерки могат да бъдат въведени с няколко законодателни акта!

Като водач на листа как разпределяте мандатите за 10 МИР?
Като водач на листа аз нямам задача да разпределям мандати.Това право има само суверена – Народа.Моята цел е да запозная избирателите от 10-ти МИР с Програмата на коалиция ДСБ-БДФ,с нейните достойнства и предимствата й пред тези на програмите на останалите партии и коалиции. Задачата ми е посланията да ДСБ-БДФ да бъдат РАЗБРАНИ И ПРИЕТИ от възможно повече българи; хората да намерят и припознаят себе си и своя избор в тях!След което ЗАЕДНО да работим за тяхното осъществяване, защото ние сме честни към нашите членове и симпатизанти и казваме,че само заедно, с общи усилия ще можем да изработим добруването си!

Какъв вариант на доверие трябва да бъде избран за да има добро управление на страната?
Доверието всъщност е вярата в искреността на един човек или група хора.Вяра в неговата или тяхната добросъвестност,честност или в правилността на нещо.В този смисъл ние, демократите от коалиция ДСБ-БДФ,вярваме,че за да има добро управление България,трябва гражданите на 12 май да изберат своите представители не само по техните предизборни програми и обещания,но и по техните минали дела!Трябва избирателят да търси пресечната „точка” -между думите и делата на кандидатите и партиите,които представляват:трябва да има препокриване между обещано и изпълнено.„Ние излизаме с авторитета на единствените хора,които в тези 24 години не са вкарвали България нито в криза, нито в период на политическа нестабилност.Ние сме тези хора, които сме помагали, изваждали сме България от кризите, в които тя е изпадала.”, Иван Костов лидер на ДСБ.

Разговаря Лидия Велинова

       Назад кън всички новини

Времето
Анкета

Ще се справите ли с високите цени на горивата!


Да
Не
Не знам
Ще опитам
Невъзможно

Реклама